Informacja o nagrywaniu rozmów telefonicznych

Klauzula informacyjna dotycząca nagrywania rozmów telefonicznych

Zgodnie art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyr. 95/46/WE [ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych] - dalej RODO informujemy, że:

Administratorami Państwa danych osobowych, dalej ADO jest Dyrektor Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych
w Sosnowcu. Kontakt z ADO może nastąpić w następujący sposób:

  1. telefonicznie: (32) 293 79 22
  2. elektronicznie: sekretariat(at)mzuk.sosnowiec.pl
  3. pocztą: Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu, ul. Plonów 22i, 41-214 Sosnowiec

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, dalej IOD, z którym kontakt może nastąpić
w następujący sposób:

  1. telefonicznie: 505 038 643
  2. elektronicznie: d.lechowicz(at)mzuk.sosnowiec.pl
  3. pocztą: Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu, ul. Plonów 22i, 41-214 Sosnowiec

Celem rejestracji rozmów jest zapewnienie najwyższych standardów obsługi telefonicznej realizowanej przez pracowników Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu, a także zabezpieczenie interesu prawnego osoby, której dane zarejestrowano w Systemie oraz ADO na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub dochodzenia roszczeń oraz zabezpieczenia materiału dowodowego.

Rejestracją rozmów telefonicznych objęte są połączenia przychodzące na numery telefonów Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych
w Sosnowcu.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w wyrażonej przez Panią/Pana zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w celu zapewnienia możliwości obrony i dochodzenia roszczeń w związku z ochroną żywotnych interesów osoby fizycznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

Nagrania z rozmów są przechowywane przez okres nieprzekraczający 30 dni od dnia nagrania lub do czasu przedawnienia roszczeń,
w zależności, który okres jest dłuższy. W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w zdaniu pierwszym ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie okresów, o których mowa w zdaniach poprzednich, uzyskane nagrania zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu/usunięciu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą odpowiednie organy lub podmioty publiczne w zakresie, w jakim jest to niezbędne
do wywiązania się z obowiązków prawnych, które spoczywają na ADO. Odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty przetwarzające te dane w imieniu ADO, z którymi zawarte zostały lub zostaną zawarte umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych umów.

Posiadają państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany, nie będą również podlegały profilowaniu.

Zgoda na nagrywanie jest dobrowolna, ale niezbędna do załatwienia sprawy drogą telefoniczną. W przypadku braku zgody, prosimy o kontakt pisemny lub elektroniczny.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Administrator dokłada wszelkich starań aby Pana/ Pani dane osobowe były odpowiednio zabezpieczone a ich przetwarzanie jasne, rzetelne i zgodne z prawem.